•   V? trí hi?n t?i: Trang ch? > Tin t?c > Tin t?c c?ng ty
  Tin t?c
  NEWS
  Tin t?c c?ng ty Tin nóng Ki?n th?c v? h?a ho?n
  Khám phá nh?ng con ???ng m?i,th? hi?n nh?ng phong cách m?i?—— PCCC EI ?? tham gia tri?n l?m PCCC Qu?c t? l?n th? 12 ? Vi?t Nam ( H? Chí Minh)
   Th?i gian: 2019-08-14     Duy?t:

  Khám phá nh?ng con ???ng m?i,th? hi?n nh?ng phong cách m?i-—— PCCC EI ?? tham gia tri?n l?m PCCC Qu?c t? l?n th? 12 ? Vi?t Nam ( H? Chí Minh)


  Tri?n l?m PCCC Qu?c t? (Secutech Vietnam )l?n th? 12 ?? ???c khai m?c ngày 14.8.2019 t?i trung tam tri?n l?m Sài gòn – Thành ph? H? Chí Minh .( g?i t?t là “ tri?n l?m PCCC Qu?c t? Vi?t Nam )

  PCCC EI là doanh nghi?p n??c ngoài duy nh?t trong ngành PCCC c?a Trung Qu?c tham gia tri?n l?m,c?ng là ?i?m n?i b?t ?? m? r?ng th? tr??ng Qu?c t? v? ngành thi?t b? khoa h?c ?i?n t? c?a Trung Qu?c. 

  Tri?n l?m PCCC Qu?c t? Vi?t Nam là tri?n l?m k? thu?t và thi?t b? PCCC l?n nh?t,c?ng là tri?n l?m PCCC Qu?c t? duy nh?t do chính ph? Vi?t Nam t? ch?c.Tri?n l?m nh?m cung c?p nh?ng th?ng tin v? cách phòng cháy cho con ng??i trong s?n xu?t ngành c?ng nghi?p,trao ??i cách PCCC quan tr?ng và an toàn trong các ho?t ??ng, và c?ng là n?i tr?ng bày và gi?i thi?u s?n ph?m.Nó ?? tr? thành m?t trong nh?ng con ???ng chính ?? nh?ng ng??i trong ngành n?m b?t th?ng tin th? tr??ng, tìm ki?m và m? r?ng th? tr??ng n??c ngoài do Vi?t Nam ??i di?n.

  PCCC EI ???c thành l?p n?m 1995, d?a vào k? thu?t c?ng ngh? quan s?, ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c, tài n?ng và l?i th? tài nguyên l?n th? 41 c?a Vi?n nghiên c?u khoa h?c ?i?n t? Trung Qu?c,PCCC EI kh?ng ng?ng nghiên c?u và phát tri?n, kh?ng ng?ng c?i thi?n h? th?ng s?n ph?m. Hi?n t?i ?? có 11 s?n ph?m chính; và ?? dành ???c nhi?u gi?i th??ng danh d? nh? tr?m nghiên c?u sau ti?n s?,gi?i th??ng ch?t l??ng c?a t?nh An Huy,gi?i th??ng xu?t s?c c?a t?nh An Huy, gi?i th??ng ch?t l??ng b?ng ph? c?a th? tr??ng, th??ng hi?u “ b?n ?? EI”???c c?ng nh?n là nh?n hi?u n?i ti?ng c?a Trung Qu?c.


  Cùng v?i vi?c thi?t l?p m?t h? th?ng th??ng m?i t? do toàn c?u và n?n kinh t? th? gi?i m?,Trung Qu?c ?i theo xu h??ng phát tri?n c?a th?i ??i,??a ra ki?n ngh? phát tri?n và xay d?ng “ con ???ng m?t vành ?ai”,là ??ng l?c m?i vào phát tri?n kinh t? c?a Vi?t Nam.??ng th?i,kh?ng ng?ng nang cao y th?c b?o v? và PCCC c?a ng??i dan Vi?t Nam, nhu c?u PCCC,b?o v? các s?n ph?m và thi?t b? an ninh c?ng ngày càng t?ng.Nó là m?t c? h?i t?t ?? EI cung c?p và m? r?ng th? tr??ng PCCC ? Vi?t Nam.


  Tri?n l?m PCCC Qu?c t? Vi?t Nam là m?t ?i?m sáng c?a PCCC EI ? khu v?c ??ng Nam á. V?i s? ??m b?o ch?t l??ng c?a "nh?n hi?u n?i ti?ng c?a Trung Qu?c" và kh? n?ng ??i m?i c?a h?n 120 b?ng sáng ch? qu?c gia. PCCC EI s? n?i b?t h?n trong cu?c tri?n l?m này.?? b?m s?c s?ng và sinh l?c vào th? tr??ng Vi?t Nam.Ngày 14-16.8, chúng ta s? ch?ng ki?n m?t ch??ng trình tuy?t v?i c?a PCCC EI t?i th? tr??ng qu?c t? ? gian hàng s? 31 t?i trung tam tri?n l?m Sài Gòn – Thành ph? H? Chí Minh!

  < Tr??c Danh sách tr? l?i Kh?ng còn n?a >
  eifire@eifire.com
  +86 400-0552-119
  Liên h?+86 400-0552-119
  Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
  波多野结衣被公司上司老板,香港三日本三级少妇三级99,A级毛片无码免费真人久久,大胸吃奶三级在线观看,日韩放荡少妇无码视频