•   V? trí hi?n t?i: Trang ch? > Tin t?c > Tin t?c c?ng ty
  Tin t?c
  NEWS
  Tin t?c c?ng ty Tin nóng Ki?n th?c v? h?a ho?n
  PCCC EI s? mang ??n nh?ng s?n ph?m m?i cho tri?n l?m pccc t?i Vi?t Nam 2019
   Th?i gian: 2019-08-13     Duy?t:

  PCCC EI s? mang ??n nh?ng s?n ph?m m?i cho tri?n l?m pccc t?i Vi?t Nam 2019

  PCCC EI s? tham gia Secutech Vi?t Nam 2019 Tri?n l?m pccc qu?c t? Vi?t Nam  n?m 2019 t? ngày 14 ??n 16 tháng 8 n?m 2019.

  V? trí gian hàng : gian hàng G31. H?i tr??ng A và B Trung tam H?i ngh? và Tri?n l?m Sài Gòn (SECC) Thành ph? H? Chí Minh.

  Ch??ng trình tri?n l?m l?n này, nh?ng s?n ph?m ti?ng Anh m?i th? h? N c?a EI s? s?m ra m?t. C?ng ty pccc EI nghiên c?u và s?n xu?t các s?n        ph?m ti?ng Anh th? h? N  nh?m h??ng ??n th? tr??ng qu?c t?. Ngo?i quan và giao di?n thao tác c?a s?n ph?m b?ng ti?ng Anh thu?n ti?n cho          khách hàng thao tác và s? d?ng. Ki?u dáng tinh s?o, ch?t l??ng t?t, giá thành t??ng ??i cao,Các s?n ph?m này ?? và ?ang giành ???c ch?ng          nh?n CE.

  Hoan nghênh khách hàng ??n th?m và mua hàng. Chúng t?i s? cung c?p d?ch v? t?i ch? b?ng ti?ng Trung, ti?ng Anh và ti?ng Vi?t.

  Th?ng tin tri?n l?m:

  Th?i gian tri?n l?m: 14-16 tháng 8 Gi? ??a ph??ng 9:00 – 17h

  ??a ?i?m: HALLA & HALL B, Trung tam H?i ngh? và Tri?n l?m Sài Gòn (SECC), TP HCM, Vi?t Nam

  ??a ?i?m: 799 Nguy?n V?n Linh, Ph??ng Tan Phú, Qu?n 7, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

  Gian hàng s?: G31 EI Fire

  Th?ng tin liên l?c và liên l?c: Li Mengyuan Aelen Lee

  Wechat: EIFIRELMY-AELEN

   

   


   

  < Tr??c Danh sách tr? l?i < Ti?p theo
  eifire@eifire.com
  +86 400-0552-119
  Liên h?+86 400-0552-119
  Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
  波多野结衣被公司上司老板,香港三日本三级少妇三级99,A级毛片无码免费真人久久,大胸吃奶三级在线观看,日韩放荡少妇无码视频