•   V? trí hi?n t?i: Trang ch? > Tin t?c > Tin t?c c?ng ty
  Tin t?c
  NEWS
  Tin t?c c?ng ty Tin nóng Ki?n th?c v? h?a ho?n
  Tin t?t: V?n phòng EI FIRE Campuchia chính th?c ???c thành l?p
   Th?i gian: 2019-08-13     Duy?t:

  Tin t?t: V?n phòng  EI FIRE Campuchia chính th?c ???c thành l?p


  V?n phòng  EI FIRE Campuchia chính th?c ???c thành l?p vào ?i vào ho?t ??ng t?i phnomPenh k? t? ngày 13 tháng 7 n?m 2019.

  Vi?c thành l?p v?n phòng t?i Campuchia là m?t th??c ?o quan tr?ng trong chi?n l??c qu?c t? c?a EI FIRE. V?n  phòng t?i Campuchia ???c thành l?p nh?m m?c ?ích cung c?p cho khách hàng ??a ph??ng kh?ng ch? các s?n ph?m ch?t l??ng cao, mà còn c? các d?ch v? an c?n và k?p th?i ?? xua tan nh?ng lo ng?i c?a khách hàng ??a ph??ng r?ng h? có th? kh?ng nh?n ???c các d?ch v? h?u m?i k?p th?i t? nhà cung c?p ? n??c ngoài. V?n phòng Campuchia c?ng ???c trang b? m?t b? s?n ph?m trong kho ?? ?áp ?ng nhu c?u c?p thi?t c?a khách hàng.

  EI FIRE là nhà cung c?p s?n ph?m báo cháy ??u tiên c?a Trung Qu?c ?? thành l?p v?n phòng ??i di?n t?i Campuchia, Chúng t?i s? c? g?ng h?t s?c ?? cung c?p d?ch v? th?a ?áng cho th? tr??ng ??a ph??ng. Chúng t?i s? xem xét các qu?c gia xung quanh Campuchia nh? Vi?t Nam, Thái Lan,  Lào… ?? cung c?p cho khách hàng c?a chúng t?i các s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng cao.

  Chào m?ng b?n ??n và liên h? v?i v?n phòng EI FIRE Campuchia.

  Th?ng tin v?n phòng EI FIRE:

  ??a ch? : Tòa nhà BELLAVITA s? 22, g?n bia t??ng ni?m ??c l?p BKK1, Thành ph? Phnom Penh, Campuchia.

  ?i?n tho?i liên h?: Mr Joe _ +85510268119

   

  < Tr??c Danh sách tr? l?i < Ti?p theo
  eifire@eifire.com
  +86 400-0552-119
  Liên h?+86 400-0552-119
  Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
  波多野结衣被公司上司老板,香港三日本三级少妇三级99,A级毛片无码免费真人久久,大胸吃奶三级在线观看,日韩放荡少妇无码视频