•   V? trí hi?n t?i: Trang ch? > C?ng ty > S?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p
  C?ng ty
  ABOUT US
  H? s? c?ng ty V?n hóa c?t l?i S?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p L?ch s? Danh d? K? thu?t ?i?n hình Hi?n th? video

  Chính sách S?c kh?e và An toàn v? S?c kh?e và M?i tr??ng c?a C?ng ty:

  ??nh h??ng con ng??i, hài hòa và giành chi?n th?ng

  Ti?t ki?m n?ng l??ng, s?c kh?e và an toàn

  Tuan th? pháp lu?t, phòng ng?a

  Tham gia ??y ??, c?i ti?n liên t?c

  C?ng ty ph?n ??u ?? thúc ??y vi?c ??t ???c chính sách th?ng qua ki?m soát chính trong các khía c?nh sau ?? xác nh?n hi?u qu? v? s?c kh?e và an toàn m?i tr??ng và ngh? nghi?p c?a t? ch?c:

  - M?i ng??i theo ??nh h??ng là m?t ph?n quan tr?ng c?a m?c ?ích và v?n hóa doanh nghi?p c?a c?ng ty, quan tam ??n b?o v? m?i tr??ng, ch?m sóc cho s?c kh?e và s? an toàn c?a ng??i lao ??ng c?a chúng t?i là m?t trách nhi?m quan tr?ng c?a t?t c? các cán b? qu?n ly; các c?ng ty ?? thi?t l?p và duy trì s?c kh?e ngh? nghi?p và h? th?ng qu?n ly an toàn, vi?c th?c hi?n c?a ng??i dan theo ??nh h??ng, b?o v? cán b? y t? S?c kh?e và an toàn cu?c s?ng;

  ——C?ng ty thi?t l?p và duy trì h? th?ng qu?n ly m?i tr??ng, tích c?c thúc ??y c?ng tác phòng ch?ng ? nhi?m m?i tr??ng và ??t ???c m?c tiêu ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m phát th?i và gi?m phát th?i;

  - Cam k?t c?a c?ng ty tuan th? lu?t pháp qu?c gia và ??a ph??ng và các quy ??nh và các yêu c?u khác, các y?u t? ?nh h??ng ??n m?i tr??ng c?ng v?i vi?c xác ??nh và ki?m soát, và nh?ng n? l?c ?? b?o v? m?i tr??ng; ?? gay nguy hi?m ki?m soát, gi?m b?t ho?c lo?i b? nguy c? phòng ch?ng th??ng tích cá nhan và gi?m, s?c kh?e Thi?t h?i và b?nh t?t;

  —— Th?ng qua c?ng khai và ?ào t?o, t?t c? các nhan viên d??i s? ki?m soát c?a c?ng ty ??u quen thu?c v?i chính sách c?a c?ng ty.

  Tr? l?i
  eifire@eifire.com
  +86 400-0552-119
  Liên h?+86 400-0552-119
  Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
  波多野结衣被公司上司老板,香港三日本三级少妇三级99,A级毛片无码免费真人久久,大胸吃奶三级在线观看,日韩放荡少妇无码视频