•   V? trí hi?n t?i: Trang ch? > Liên h? > H?p tác
  Liên h?
  CONTACT US
  Th?ng tin liên l?c Tuy?n d?ng H?p tác

  Ph?m vi tuy?n d?ng:

  ??i ly ?y quy?n toàn c?u

  Chính sách ??i ly:

   Khu v?c phan ph?i ??c quy?n ???c ?y quy?n, ch?u trách nhi?m v? khu v?c này có th? khu v?c, t?nh, thành ph?, ch? có ??i ly ?y quy?n c?a các d? án l?nh v?c bán hàng s?n ph?m ???c u? quy?n và cung c?p d?ch v? k? thu?t.

   ??i ly ?y quy?n c?n ph?i hoàn thành phan ph?i khu v?c c?a ch? s? ho?t ??ng, và tuan th? EI cháy các yêu c?u qu?n ly th? tr??ng.

   I Love Firefighting cung c?p h? tr? ?ào t?o, h? tr? k? thu?t, h??ng d?n th? tr??ng và h? tr? khác ?? giúp các ??i ly phát tri?n.

   ??i ly c?m b?t h?p pháp bán chéo, tuyên truy?n sai s? th?t, phá ho?i và vi ph?m khác v? hình ?nh th??ng hi?u c?a pháp lu?t.


  ?i?u ki?n tham gia:

   ?? ban hành l?nh v?c kinh doanh qu?c gia, các c?ng ty trong th?i h?n hi?u l?c (h?p pháp) Gi?y phép kinh doanh (ba th? sau khi phiên b?n th?ng nh?t)

   Nh?n bi?t v?n hóa doanh nghi?p và tri?t ly kinh doanh c?a Yiai Fire.

   Có ?? v?n ??u t? ban ??u và tính thanh kho?n c?n thi?t cho ho?t ??ng ti?p theo và tình tr?ng tín d?ng t?t.

   Có m?t s? trong nh?ng kinh nghi?m ?i?u hành ngành c?ng nghi?p l?a, nó có ??i ng? bán hàng riêng c?a mình và ??i ng? k? thu?t, và có m?t k? ho?ch phát tri?n th? tr??ng lau dài, c?ng ty s? ?áng xem xét.

  Th?ng tin liên l?c:

   Liên h?: Zhang Xiaoshuang

   Thi?t b? di ??ng: 18505529775

   E-Mail: zxs@eifire.com

   WeChat: zxsalsozxs

   QQ: 1135385709

  Tr? l?i
  eifire@eifire.com
  +86 400-0552-119
  Liên h?+86 400-0552-119
  Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
  波多野结衣被公司上司老板,香港三日本三级少妇三级99,A级毛片无码免费真人久久,大胸吃奶三级在线观看,日韩放荡少妇无码视频